Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Korrosion av rostfritt stål

Rostfritt stål är normalt ett ganska korrosionsbeständigt material. Ytan är täckt med ett ultratunt skikt framför allt av krom och järnoxid. Detta skikt är osynligt och bara några få nanometer tjockt, men ändå så starkt, att stålet förblir passivt i de flesta medier. Oxidfilmen är tyvärr inte osårbar, och i tillräckligt aggressiva medier kan den brytas ned, helt eller delvis, så att stålet börjar korrodera. Beroende på stålsort och miljöförhållanden, så finns det risk för fem olika former av korrosion:

 

Allmän korrosion kallas också syrakorrosion och förekommer nästan bara i mycket sura medier. Allmän korrosion kännetecknas av att hela ytan korroderar, och medan materialförlusten (gram per kvadratmeter) är stor, så är tiden till genomfrätning ofta lång. Det är en ovanlig korrosionsform, som endast uppkommer om stålet utsätts för stark svavelsyra. (RS&K Kap. 6.1 och RS-FP Kap. 4.1)

 

 Punktfrätning är en korrosionsform, som beror på en lokal nedbrytning av det skyddande oxidskiktet. Om oxidskiktet inte återskapas, börjar korrosionen på ett mycket litet område, medan resten av ytan förblir passiv. Punktfrätning är det perfekta exemplet på en ”antingen-eller”-korrosionsform och orsakar ofta en mycket snabb genomfrätning. (RS&K Kap. 6.2 och RS-FP Kap.4.2)

I regel ökar risken för punktfrätning (men också spaltkorrosion, se nedan) med stigande kloridkoncentration, stigande temperatur, stigande korrosionspotential (koncentration av oxidanter) och sjunkande pH (RS&K Kap. 6.2.1 och RS-FP Kap. 4.2.1). Om man ser till legeringstillsatserna, så ökar stålets motståndskraft mot punktfrätning med ökande halt av krom (Cr), molybden (Mo) och kväve (N), medan effekten av nickel (Ni) är relativt liten. Icke-metalliska orenheter som svavel (S) och fosfor (P) sänker motståndskraften mot korrosion. (RS&K Kap. 6.2.5 och RS-FP Kap. 4.2.4). Exempel på punktfrätning ser du på bilden längst upp på sidan.

 

Spaltkorrosion påminner mycket om punktfrätning men uppkommer inte på fria ytor utan i spalter, porer och andra svåråtkomliga ställen, där det inte sker något vätskeutbyte (RS&K Kap. 6.3 och RS-FP Kap. 4.3). Mekanismen för spaltkorrosion påminner annars mycket om punktfrätning: lokal aktivering och lokalt angrepp; miljöfaktorer och legeringsförhållanden överensstämmer också i väldigt hög grad.

 

Spänningskorrosion (SPK) orsakar sprickor i stålet och är den mest förödande formen av korrosion, särskilt när det gäller de vanliga, austenitiska stålsorterna. Sprickorna som uppkommer på grund av SPK, leder till extremt snabb genomfrätning och de två största riskfaktorerna är kloridkoncentrationen och - framför allt - temperaturen. Redan vid 60-70°C börjar vanligt rostfritt av 4301-klassen vara otillräckligt medan den syrafasta 4401-klassen håller lite bättre, upp till 100-110°C. Utförlig information om SPK hittar man i RS&K Kap. 6.4.2-3 samt RS-FP Kap. 4.4.1-2.

Bilden nedan visar exempel på hur spänningskorrosion kan se ut.

  

 

Interkristallin korrosion (IK) är en korrosionsform som kan härledas till uppkomsten av kromkarbider i stålets korngränser och som resulterar i lokala angrepp just där. Den här korrosionsformen är orsaken till att kol ses som ett skadligt element i stålet, och genom att köpa lågkolstål (t.ex. 4307, 4404, 4432 och 4435) eller titanstabiliserat stål (t.ex. 4541 och 4571) kan man lätt och effektivt eliminera risken för den här formen av korrosion. Mer information om IK hittar man i RS&K Kap. 6.5 och RS-FP Kap.4.5.

Bilden nedan visar exempel på hur interkristallin korrosion kan se ut.

 

Både text och bilder är © Damstahl och får endast förmedlas vidare efter skriftligt tillstånd. Alla kapitelhänvisningar är till ”Rostfritt Stål och Korrosion” (RSK&K; Claus Qvist Jessen, Damstahl; april 2011) eller ”Rostfritt stål för hygienisk utrustning inom food/pharma” (RS-FP; Claus Qvist Jessen och Erik-Ole Jensen, Damstahl; okt. 2014). Bägge böckerna finns också på engelska och danska och RS&K även på tyska. Bägge kan beställas här 

Till toppen